Algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder Socratezzz Solutions: Socratezzz Solutions, gevestigd aan de Burgemeester Meineszlaan te Rotterdam, KvK nr. 55587631. De afnemer is de wederpartij van Socratezzz Solutions die de opdracht verstrekt.

Deze algemene voorwaarden bestaan uit de volgende modules:
➔ Module A. Algemeen
➔ Module B. Websiteontwikkeling & maatwerk
➔ Module C. Marketing
➔ Module D. Hosting / beheer

Indien een specifieke module van toepassing is, prevaleert deze boven de module Algemeen. Voor zover het algemeen deel niet in strijd is met toepasselijke bepalingen uit specifieke modules, is het algemeen deel steeds tevens van toepassing.

Module A. Algemeen

Artikel A.1 Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden gelden voor alle werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen Socratezzz Solutions en de afnemer. Beide partijen zijn op de hoogte van deze voorwaarden als de opdracht wordt verleend.
2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten met Socratezzz Solutions, waarbij voor de uitvoering, met andere partijen wordt gewerkt.
3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of per e-mail zijn overeengekomen.
4. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de afnemer zijn niet van toepassing.
5. Als een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

Artikel A.2 Offertes en prijsindicaties
1. Een offerte opgesteld door Socratezzz Solutions is vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na datering door Socratezzz Solutions, tenzij anders aangegeven in de offerte. Door Socratezzz Solutions uitgebrachte offertes kunnen te allen tijde worden ingetrokken, doch na ontvangst van aanvaarding slechts binnen 48 uur.
2. Alle in offertes en prijsopgaven opgenomen bedragen zijn exclusief omzetbelasting. Ook zijn ze zonder alle andere door de overheid opgelegde heffingen die voor de uitvoering zijn of worden verschuldigd.

Artikel A.3 Facturatie
1. Facturen worden per e-mail verstuurd, tenzij anders door de afnemer en Socratezzz Solutions is overeengekomen.
2. Facturen moeten binnen 30 dagen worden voldaan.
3. Socratezzz Solutions kan ook verzoeken om vooruitbetaling van een deel of het geheel van de prijs voor de opdracht voor ze tot uitvoering van de opdracht overgaat.
4. Als de afnemer niet geheel of slechts gedeeltelijk binnen de betalingstermijn betaalt, is hij direct in verzuim en is hiervoor geen ingebrekestelling nodig. Vanaf het tijdstip dat hij in verzuim is, is hij over het uitstaande bedrag een rente van 1% per maand verschuldigd evenals alle gemaakte incassokosten die nodig zijn voor het innen van het verschuldigde bedrag.
5. Socratezzz Solutions heeft het recht geld van de afnemer achter te houden, totdat de vorderingen van Socratezzz Solutions geheel zijn voldaan.

Artikel A.4 Aansprakelijkheid
1. Voor alle directe schade van de afnemer, welke verband houdt met, of veroorzaakt wordt door niet-, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is Socratezzz Solutions slechts aansprakelijk tot een maximum van eenmaal het bedrag voor de desbetreffende opdracht.
2. Socratezzz Solutions is niet aansprakelijk voor schade, die is veroorzaakt door onjuiste of onvolledige informatie.
3. Voor alle indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, stagnatie van de bedrijfsvoering of gemiste besparing is Socratezzz Solutions nooit aansprakelijk.
4. Socratezzz Solutions heeft altijd het recht, indien dat mogelijk is, de schade ongedaan te maken.
5. Socratezzz Solutions is nooit aansprakelijk voor schade door de inhoud van de website. De afnemer vrijwaart Socratezzz Solutions van elke aanspraak door derden.

Artikel A.5 Overmacht
1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Socratezzz Solutions in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de opdracht op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, dit door dit schriftelijk of per e-mail mee te delen en dit zonder dat Socratezzz Solutions gehouden is tot enige schadevergoeding.
2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming, die niet aan Socratezzz Solutions kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld.
3. Ziekte of anderszins fysiek onvermogen van de zijde van Socratezzz Solutions valt voor deze voorwaarden onder overmacht.

Artikel A.6 Geheimhouding
1. Zowel Socratezzz Solutions als de afnemer van haar diensten is verplicht tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun samenwerking met elkaar hebben verkregen. Deze verplichting is niet beperkt tot de duur van de tussen partijen gesloten overeenkomst.

Artikel A.7 Ontbinding
1. Ingeval de afnemer de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst of de algemene voorwaarden niet nakomt, is hij in verzuim zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is. Socratezzz Solutions heeft alsdan het recht om naast betaling van alle openstaande nota’s inclusief rente en buitengerechtelijke incassokosten, ook de tussen de afnemer en Socratezzz Solutions gesloten overeenkomst te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst.
2. Socratezzz Solutions is tevens gerechtigd de overeenkomst zonder verplichting tot schadevergoeding geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:
– De afnemer surseance van betaling aanvraagt of failliet gaat.
– De afnemer een vennootschap dan wel maatschap is en deze wordt ontbonden. In bovengenoemde gevallen wordt de afnemer geacht in gebreken te zijn.

Artikel A.8 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op al de werkzaamheden van de opdracht is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. Bij geschillen zal in onderling overleg worden getreden om te komen tot een goede oplossing. Alleen als dit niet tot een goede oplossing voor beide partijen leidt, zal dit worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Socratezzz Solutions.

Module B. Websiteontwikkeling & Maatwerk

Artikel B.1 Uitvoering
1. Socratezzz Solutions voert zijn werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uit zoals van een goed vakman wordt verwacht.
2. Socratezzz Solutions kan bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maken van derden.
3. De afnemer dient er zorg voor te dragen dat alle gegevens waarvan Socratezzz Solutions aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het kunnen uitvoeren van de overeenkomst dan wel waarvan de afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze daarvoor noodzakelijk zijn, tijdig en volledig aan Socratezzz Solutions worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet of niet tijdig aan Socratezzz Solutions zijn verstrekt, is Socratezzz Solutions niet gehouden aan overeengekomen termijnen.

Artikel B.2 Levering
1. De door Socratezzz Solutions opgegeven of door de afnemer en Socratezzz Solutions samen afgesproken levertijd is indicatief.
2. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de afnemer geen recht op schadevergoeding of het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden. Dit geldt alleen niet als de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat dit niet meer redelijk is.

Artikel B.3 Garantie
1. Socratezzz Solutions zal eventuele gebreken in door haar verrichte diensten en opgeleverde producten kosteloos herstellen, indien (i) het gebrek gelegen is in de omstandigheid dat het door Socratezzz Solutions geleverde aantoonbaar en vanwege aan Socratezzz Solutions toe te rekenen redenen niet voldoet aan de opgestelde en door Socratezzz Solutions aanvaarde specificaties en (ii) het gebrek binnen 31 dagen na oplevering schriftelijk of per e-mail aan Socratezzz Solutions is gemeld. Het is derhalve van groot belang dat de afnemer het door Socratezzz Solutions geleverde tijdig en grondig inspecteert, test en op gebreken controleert.
2. Buiten de genoemde gevallen heeft de afnemer geen recht op kosteloos herstel van door hem veronderstelde gebreken en betreffen werkzaamheden van Socratezzz Solutions onderhoudswerkzaamheden, waarover door partijen afspraken moeten worden gemaakt.
3. In het geval de afnemer zonder overleg met en toestemming van Socratezzz Solutions wijzigingen in het opgeleverde aanbrengt of doet aanbrengen vervalt iedere aanspraak op kosteloos herstel.
4. Socratezzz Solutions staat ervoor in dat wanneer zij voor het verrichten van haar werkzaamheden ‘open source’ software gebruikt, deze software in algemene zin van hoge kwaliteit is. Het gedeelte van het door Socratezzz Solutions opgeleverde dat op ‘open source’ software betrekking heeft wordt evenwel zonder enige aanspraak op kosteloos herstel opgeleverd.

Artikel B.4 Meerwerk
1. Indien door wensen van de afnemer, die door Socratezzz Solutions redelijkerwijs als wijziging of als aanvulling op het gestelde in de offerte dan wel overeenkomst kunnen worden beschouwd (waaronder ook valt een vertraging of uitloop ten aanzien van de opdracht die kan worden toegerekend aan de afnemer), de werkzaamheden die Socratezzz Solutions op grond van deze overeenkomst dient te verrichten worden veranderd, verzwaard c.q. is er sprake van meerwerk. Indien Socratezzz Solutions van mening is dat er sprake is van meerwerk, zal zij daarvan zo spoedig mogelijk melding maken aan de afnemer en vragen om goedkeuring.

Module C. Marketing

Artikel C.1 Zoekmachineoptimalisatie en reclamecampagnes
1. Indien werkzaamheden (mede) het verbeteren van de vindbaarheid van de afnemers website in zoekresultaten bij zoekmachines omvat, machtigt de afnemer Socratezzz Solutions automatisch om in de afnemers naam accounts aan te maken bij zoekmachines en vergelijkbare openbaar toegankelijke diensten.
2. De afnemer aanvaardt uitdrukkelijk dat zoekresultaten en vindbaarheid van de website volledig bepaald wordt door de beheerders van de betreffende zoekmachines. Socratezzz Solutions zal zich inspannen om de positie en zoekresultaten ten gunste van de afnemer te beïnvloeden maar kan geen enkele garantie geven omtrent het te bereiken resultaat.
3. Indien onderdeel van de werkzaamheden voorts is het onderhoud van reclamecampagnes, bijvoorbeeld bij Google AdWords of andere on- en offline advertentiesystemen, zal Socratezzz Solutions zich inspannen om de afgesproken reclamecampagnes te beheren bij de afgesproken advertentiesystemen. Hieronder valt ook beheren van reclamecampagnes bij zoekmachine(s), affiliate(s) en andere leveranciers door het koppelen van de gewenste zoektermen aan relevante pagina’s op de website van de afnemer, het verwijderen van slecht presterende onderdelen en het ten minste maandelijks rapporteren van de resultaten van de reclamecampagnes aan de afnemer. De kosten van de reclamecampagne(s) worden door de betreffende zoekmachine(s), affiliate(s) en andere leveranciers direct aan de afnemer gefactureerd.

Artikel C.2 E-mailmarketing
Indien een werkzaamheid het opzetten en/of uitvoeren van een e-mailmarketing campagne is, zijn de volgende bepalingen van toepassing.
1. Socratezzz Solutions kan ten behoeve van de werkzaamheden gebruikmaken van producten en/of diensten van derden, waaronder maar niet beperkt tot, applicaties en systemen voor het beheer van de e-mailmarketing campagne.
2. Socratezzz Solutions levert de afnemer werkzaamheden ten aanzien van e-mailmarketing op basis van een door de afnemer aangeleverd adressenbestand. De afnemer vrijwaart Socratezzz Solutions volledig voor aanspraken van derden (waaronder personen uit het adressenbestand) ten aanzien van voorgenoemde.
3. De afnemer garandeert dat de inhoud van de door hem geleverde, verspreide, openbaar gemaakte of anderszins gedistribueerde informatie, waaronder adressenbestanden, dan wel het gebruik door de afnemer van de door Socratezzz Solutions ingezette applicaties voor de Dienst niet in strijd is met geldende wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot de Wet bescherming
Persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet, de richtlijnen van de College Bescherming Persoonsgegevens en de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, de Overeenkomst, de Nederlandse Reclame Code dan wel anderszins in strijd is met de wet- en regelgeving.

Module D. Hosting / Beheer
Deze module is van toepassing op het door Socratezzz Solutions ‘op afstand’ beschikbaar stellen en beschikbaar houden (hosten) van websites en/of webapplicaties aan de afnemer via internet. Hieronder valt tevens het registreren en beheren van domeinnamen.

Artikel D.1 Overeenkomsten hosting/beheer
1. Een overeenkomst voor hosting en/of beheer wordt door de afnemer aangegaan voor een minimumduur van één maand. Na de initiële duur van de overeenkomst wordt deze voortgezet voor onbepaalde tijd. Na het einde van de minimumduur kan de overeenkomst wederzijds worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één (1) maand.
2. De opzegging van een overeenkomst voor hosting en/of beheer door de afnemer dient schriftelijk of per e-mail te geschieden.
3. Socratezzz Solutions verzorgt in opdracht van de afnemer de registratie van domeinen bij de Stichting Internet Domeinnaamregistratie Nederland (SIDN) of een andere instelling belast met de uitgifte van domeinnamen. Domeinnamen worden geregistreerd onder de eigen naam van de afnemer.

Artikel D.2 Hosting

1. Socratezzz Solutions kan bij de uitvoering van de hosting gebruik maken van derden.
2. Alle hosting/beheer werkzaamheden van Socratezzz Solutions worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverplichting, tenzij en voor zover in de overeenkomst Socratezzz Solutions uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.
3. Socratezzz Solutions zal zich inspannen om de downtime voor websites zoveel mogelijk te beperken.
4. Socratezzz Solutions biedt geen garanties over de precieze hoeveelheid uptime.
5. Socratezzz Solutions zal zich inspannen om te zorgen dat de afnemer gebruik kan maken van de netwerken die direct of indirect verbonden zijn met het netwerk van Socratezzz Solutions. Socratezzz Solutions kan echter niet garanderen dat deze netwerken op enig moment beschikbaar zijn. Aan het gebruik van netwerken van derden kunnen wettelijke en contractuele voorwaarden verbonden zijn. Socratezzz Solutions zal zich inspannen om de afnemer hierover tijdig te informeren.
5. Indien naar het oordeel van Socratezzz Solutions een gevaar ontstaat voor het functioneren van de diensten of het netwerk van Socratezzz Solutions of derden en/of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde diensten of activiteiten van virussen, trojans en vergelijkbare software, is Socratezzz Solutions gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
6. Overeenkomsten voor hosting omvatten een onbeperkt dataverkeer op basis van ‘fair use policy’. Dat houdt in dat het dataverkeer min of meer overeenkomt met het gemiddelde dataverkeer dat door andere websites wordt gegenereerd.

Artikel D.3 Gebruik van de website
1. Een door Socratezzz Solutions ontwikkelde website mag niet worden gebruikt voor het opslaan en/of verspreiden van pornografisch materiaal.
Websites die materiaal bevatten dat als aanstootgevend kan worden ervaren zijn eveneens niet toegestaan, ook al betreft het geen expliciete pornografie.
2. De website mag niet worden gebruikt voor gok- of andere kansspelpraktijken welke door de Nederlandse overheid als illegaal worden beschouwd.
3. De website zal niet worden gebruikt voor het opslaan of verspreiden van materiaal met een bedreigende of lasterlijke aard.

Artikel D.4 Beheer
1. Socratezzz Solutions heeft het recht om de websites en/op webapplicaties of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing.
2. Socratezzz Solutions zal met inachtneming van de tussen partijen schriftelijk of per e-mail overeengekomen periodes, en bij gebreke daarvan eens per maand, een volledige backup maken van de bij hem in bezit zijnde gegevens van de afnemer. De volledige backup wordt tenminste 3 maanden bewaard.
3. Socratezzz Solutions zal met inachtneming van de tussen partijen schriftelijk of per e-mail overeengekomen periodes, en bij gebreke daarvan dagelijks een backup maken van de MySQL database van de website worden gemaakt. De backup van de MySQL database wordt tenminste 1 week bewaard.
4. Artikelen betreffende backups, alsmede artikelen C.3.1 en C.3.2, betreffende het maken van backups hebben alleen betrekking op het beheer van WordPress websites.

Artikel D.5 Opslag en datalimiet
1. De hostingabonnementen omvatten een onbeperkt dataverkeer op basis van ‘fair use policy’. Dat houdt in dat het dataverkeer min of meer overeenkomt met het gemiddelde dataverkeer dat door andere websites wordt gegenereerd.

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 16 december 2015.